INFORMARE PRIVIND PROTECȚA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România - Filiala Harghita (OAMGMAMR - Filiala Harghita) - în calitate de operator de date cu caracter personal, cu sediul în ..., prelucrează date cu caracter personal în scopul îndeplinirii obligațiilor legale ce îi revin în temeiul prevederilor OUG nr.144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, aprobată prin Legea nr.53/2014, cu modificările și completările ulterioare.

Modul de gestionare a datelor cu caracter personal respectă reglementările Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

În scopul îndeplinirii obligațiilor legale privind controlul și supravegherea exercitării profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și, respectiv, a profesiei de asistent medical, OAMGMAMR - Filiala Harghita prelucrează următoarele date cu caracter personal: nume si prenume, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, data nasterii, locul nasterii, adresa de domiciliu/de corespondență, telefon, e-mail, date privind starea civilă, cetățenia, starea de sănătate, abaterile disciplinare, locul de muncă, formarea profesională, venitul, cazierul judiciar.

În principal, datele personale prelucrate sunt cele rezultate prin completarea de către persoanele vizate a cererilor, declaraţiilor pe proprie răspundere, precum și din documente/acte sau copii ale unor documente/acte, depuse la OAMGMAMR - Filiala Harghita, necesare în contextul relaţiei dintre persoana vizată şi organizaţia profesională conform prevederilor legale, statutului organizaţiei, regulilor şi procedurilor interne ale organizaţiei prin care sunt reglementate activităţile desfășurate pentru atingerea scopurilor legitime.

Totodată, când utilizaţi site-ul www.oammrhr.ro, formularul de pe site, sau când contactaţi OAMGMAMR - Filiala Harghita prin e-mail, ne comunicați și ne dați acces în mod voluntar la informații/date personale. Aceste informații/date pot să includă numele, prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, data naşterii, adrese de corespondență/de domiciliu, loc de muncă, profesie, studii, cod numeric personal, etc.

Vă asigurăm că toate aceste informații sunt păstrate în condiții de securitate și confidențialitate, nu dezvăluim, nu transferăm și nu vindem informații către terți, iar persoanele care vor avea acces la datele furnizate de dumneavoastră, semnează angajamente, declaraţii sau contracte de confidențialitate în acest sens, dacă nu fac parte din categoria celor exceptate prin lege.

Datele cu caracter personal menționate mai sus sunt destinate utilizării de către OAMGMAMR - Filiala Harghita și pot fi comunicate următorilor destinatari: autorităților publice cu atribuții în domeniu, autorităților competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene și altor destinatari care au legătură directă cu realizarea scopului pentru care sunt furnizate aceste date.

Datele cu caracter personal se pot comunica în una dintre următoarele situaţii:
a) dacă persoana vizată şi-a dat consimţământul expres şi neechivoc pentru comunicarea datelor sale;
b) fără consimţământul persoanei vizate în cazurile prevăzute de lege.

Sunteți obligat(ă) să furnizați datele personale in mod corect, acestea fiind necesare în scopul determinat prin cadrul normativ în vigoare. Refuzul de a furniza datele solicitate determină imposibilitatea eliberării documentelor necesare exercitării profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical.

Datele personale menționate mai sus vor fi păstrate pe o perioadă de timp stabilită conform legislației specifice arhivării și vor fi utilizate pentru următoarele obligații legale privind exercitarea profesiei:

 1. Înregistrare membri în Registrul național unic al asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali din România;
 2. Autorizare sau, după caz, avizare a exercitării profesiei de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical pe teritoriul României;
 3. Atestare titluri de calificare de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical obținute în România (certificate de conformitate);
 4. Recunoaștere calificări profesionale de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical dobândite în celelalte state membre ale Uniunii Europene;
 5. Asigurare schimb de informații, prin intermediul IMI, cu autoritățile competente ale altor state în vederea exercitării profesiei de către asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali;
 6. Emitere card profesional european;
 7. Emitere certificat de status profesional curent - atestare onorabilitate și moralitate profesională a membrilor;
 8. Autorizare exercitare temporară și ocazională a profesiilor de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical pentru cetățeni ai statelor terțe;
 9. Soluționare cereri și petiții;
 10. Analizare cazuri de abateri de la normele de etică și deontologie profesională și de la regulile de bună practică profesională, în calitate de organ de jurisdicție profesională;
 11. Mecanism de alertă - informare IMI privind restrângerea sau interzicerea exercitării profesiei;
 12. Organizare examen de grad principal;
 13. Avizare înființare cabinete individuale de practică independentă a asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali;
 14. Derulare activități de educație medicală continuă: inițierea și promovarea de forme de educație continuă, creditare cursuri și acreditare furnizori;
 15. Organizare și derulare programe de pregătire pentru calificarea infirmierelor;
 16. Organizare cursuri de calificare acreditate ANC: Infirmieră, Baby sitter, Ingrijitor bătrani la domiciliu, Ingrijitor bolnav la domiciliu;
 17. Reatestarea competenței profesionale.

Pe lângă scopul îndeplinirii obligațiilor sale legale, OAMGMAMR - Filiala Harghita prelucrează date cu caracter personal în următoarele scopuri: implementarea de proiecte finanțate din fonduri europene, editarea revistei Ars Medica, comunicarea cu utilizatorii site-ului web (www.oammrhr.ro) sau a rețelei de socializare facebook. În aceste situații, prelucrarea datelor personale se realizează în baza consimțământului utilizatorilor / persoanelor vizate.

Conform dispozițiilor Legii Nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal OAMGMAMR - Filiala Harghita are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați.

Conform Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 Regulamentul General privind protectia datelor aveți următoarele drepturi: de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor, de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc, de a solicita accesul la datele personale, rectificarea, ștergerea sau restricționarea prelucrării acestor date, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie (cu exceptia cazului în care această prelucrare se face ca urmare a respectării unor cerinţe legale), dreptul de a nu face obiectul unui proces decizional individual automatizat, inclusiv profilare.

Pentru întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale sau pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, la sediul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România - Filiala Harghita. Datele de contact ale responsabilului pentru protecția datelor al OAMGMAMR - Filiala Harghita sunt următoarele: e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

De asemenea, beneficiați de dreptul de a vă adresa cu o plângere, Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (http://www.dataprotection.ro/) precum și de dreptul de a vă adresa justiției.