RECUNOAȘTEREA CALIFICĂRILOR OBȚINUTE ÎN ROMÂNIA

În conformitate cu Legea 278/2015, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, în calitate de autoritate competentă, întocmește și eliberează documentele (certificate etc) necesare recunoașterii în scop profesional a titlurilor românești de calificare de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical, în celelalte State Membre UE.

Cererile de eliberare a documentelor necesare recunoașterii în scop profesional a titlurilor românești amintite, însoțite de documentele corespunzătoare, se depun la filiala județeană a OAMGMAMR, la care solicitantul este membru. În cazul în care solicitantul nu a dobândit calitatea de membru al OAMGMAMR, cererea se depune la filiala OAMGMAMR pe a cărui rază teritorială domiciliază.

Documentele de recunoaștere vor fi întocmite la nivelul structurii de specialitate a OAMGMAMR Național, iar în termen de 30 de zile de la înregistrarea dosarului complet, vor fi ridicate de către solicitanți de la filiala județeană a OAMGMAMR la care aceștia au depus cererea, personal sau de către un împuternicit, prin procură notarială.

Documentele necesare

 1. Descarcă Cerere tip
 2. Descarcă Model adeverință angajator
 3. Descarcă documentele necesare pentru:
 4. Dovada achitării taxei de 100 RON (conform Hotărârii Consililui Național al OAMGMAMR )

Anexă la Hotărârea nr. 8/ 21.03.2013 privind aprobarea procedurii de suspendare și de retragere a calității de membru a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (Hotărâri ale Consiliului național)

PROCEDURA DE SUSPENDARE ŞI DE RETRAGERE A CALITĂŢII DE MEMBRU A ORDINULUI ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

I. Condiții generale de suspendare și de retragere a calității de membru al OAMGMAMR prevăzute de OUG 144/2008, de Statutul OAMGMAMR, de Regulamentul de organizare și funcționare, precum și de Codul de etică și deontologie al asistentului medical generalist, al moașei și al asistentului medical din România:

 1. la cerere, membrii Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, care, din motive obiective, întrerup pe o durată de până la 5 ani exercitarea profesiei;
 2. prin hotărârea Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România de retragere sau suspendare temporară;
 3. nerealizarea anuală a numărul minim de credite stabilit de Consiliul național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România se sancționează cu suspendarea dreptul de liberă practică, până la realizarea numărului de credite respectiv.
 4. neplata cotizației datorată de membrii Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România pe o perioadă de 6 luni se sancționează cu suspendarea calității de membru până la plata cotizației datorate.

II. Solicitarea suspendării sau a retragerii de către membrii OAMGMAMR

 1. Suspendarea sau renunțarea la calitatea de membru al OAMGMAMR se solicită la filiala OAMGMAMR unde acesta este înregistrat. Solicitarea se face în scris și produce efecte, în baza aprobării președintelui filialei, începând cu data depunerii cererii la sediul acesteia.
 2. Membrii OAMGMAMR pot solicita suspendarea pe o perioadă de până la 5 ani, astfel:
  1. concediu de maternitate;
  2. concediu pentru incapacitate temporară de muncă;
  3. concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani;
  4. concediu paternal;
  5. concediu pentru formare profesională;
  6. șomaj, suspendarea se acordă pe perioada șomajului pentru o perioadă de maximum un an;
  7. desfășoară activitate în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, sau însoțesc membrii de familie în aceste misiuni, în condițiile legii.
 3. Asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali, membri ai OAMGMAMR care vor solicita suspendarea potrivit cazurilor menționate la punctul II se vor adresa filialei OAMGMAMR unde sunt înregistrați. Solicitarea se face în scris și va fi însoțită de copii de pe documentele justificative.
 4. În baza aprobării cererii de suspendare sau de retragere a calității de membru de către președintele de filială se va actualiza Baza de date a Registrului Unic Național.
 5. Pe perioada suspendării membrul OAMGMAMR nu va achita cotizația și nu va fi obligat să efectueze numărul anual de credite stabilit de Consiliul Național.
 6. Pe perioada suspendării membrul OAMGMAMR nu va avea dreptul să exercite profesia în calitate de asistent medical generalist, moașă și asistent medical.
 7. Asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali membri ai OAMGMAMR, care doresc să renunțe la calitatea de membru al OAMGMAMR solicită acest lucru filialei OAMGMAMR unde este înscris. Solicitarea se va face în scris și se va transmite cu cel puțin 15 zile lucrătoare de la data la care doresc renunțarea la calitatea de membru.
  1. Cererea de retragere va fi însoțită de certificatul de membru, în original, care va rămâne în custodia filialei.
  2. Retragerea la cerere a asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali membri ai OAMGMAMR va avea drept consecință interzicerea exercitării profesiei.

III. Suspendarea membrilor OAMGMAMR prin hotărâre emisă de Consiliul județean/mun. București al OAMGMAMR

 1. neachitarea cotizației,
 2. nerealizarea numărului de credite.

IV. Suspendarea sau retragerea calității de membru al OAMGMAMR prin hotărâre emisă de Consiliul național al OAMGMAMR

 1. în cazul în care membrul OAMGMAMR este arestat preventiv în condițiile Codului de procedură penală.
 2. în urma condamnării definitive a unui asistent medical generalist, moașă sau asistent medical pentru o infracțiune care are legătură cu exercitarea profesiei.
 3. în urma unei sancțiuni prevăzută de art. 62, alin. (3) lit. c și d din OUG 144/2008.

V. După încetarea cauzei de suspendare sau de retragere a calității de membru al OAMGMAMR, pentru reînscriere, asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali le revine obligația de a prezenta certificatul de cazier judiciar.

 • cerere tip pentru eliberare aviz, se poate descărca de aici: Cerere de aviz 2023 (Cerere de aviz 2022)
 • asigurarea malpraxis pe întreg an 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023), valoarea minimă a riscului asigurat este:
  • Unități sanitare cu paturi, servicii de ambulanță, unități de primire urgente, unități îngrijire la domiciliu - 10.000 euro
  • Unități de medicina primară, ambulatorii, cabinete medicale individuale, laboratoare etc. - 4.000 euro
  • Asistenții de farmacie, asistenții de igienă și sănătate publică și asistenții care își desfășoară activitate în institute / secții de medicina legală - 2.000 euro
 • raport per salariat din Revisal pentru dovada exercitării profesiei conform studiilor (atenție la cod COR) și calculul cotizației datorate
 • dovada acumulării creditelor obținute în 2022 - min 30  (fișa de credite, abonamente revista, certificate de participare la cursuri din alte județe sau țări)
 • pentru persoanele pensionare, dar care profeseaza Certificat medical Tip A5
 • copii ale documentelor de modificare a datelor personale (schimbare nume, etc) sau profesionale (schimbare loc de munca, etc) survenite de la data obținerii ultimului aviz
 • membrii care exercită profesia și în regim independent (PFI) depun copia certificatului de înregistrare fiscală, copia contractului de prestări servicii și asigurarea malpraxis cu valoarea de asigurare minimă de 20.000 euro valabil până la 31.12.2023

Documentele se trimit scanate într-un sungur e-mail în format -pdf- la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. până la data de 10 decembrie 2022.

Conform Hot. CN 5/11.03.2020 membrii care la data solicitării nu îndeplinesc condițiile și celor care solicită avizul după data de 31 decembrie 2022, eliberarea avizului anual se va face cu valabilitate doar de la data solicitării și a îndeplinirii tuturor cerințelor legale.

Răspunderea pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist, moașă sau asistent medical fără aviz anual, revine membrului OAMGMAMR în cauza și a angajatorului.

DOSARELE SE DEPUN PERSONAL

 1. Cerere tip, declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 14 și 15 din OUG 144/2008 și declarația privind prelucrarea datelor personale (de la sediu)
 2. Copie xerox carte de identitate, certificat de nastere
 3. Copie xerox după actele de schimbare a numelui (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească, etc.)
 4. Copii legalizate după actele de studii care atestă formarea în profesie și foaie matricola sau suplimentul la diplomă după caz
 5. Cazier judiciar - original
 6. Certificatul de sănătate fizică și psihică - TIP A5 (Adeverința medicală tip A5 se eliberează de către ambulatoriul de specialitate a spitalelor pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie. Dacă în urma evaluării medicale de specialitate se constată că persoana solicitantă este sănătoasă, pe certificatul medical tip A5 se va completa ”CLINIC SĂNĂTOS. APT DIN PUNCT DE VEDERE FIZIC ȘI NEURO-PSIHIC”. Certificatul medical va fi semnat de către conducătorul unității sanitare și va purta antetul și ștampila rotundă a unității sanitare emitente.)
 7. Dosar carton plic
 8. Taxa de înscriere: 100 RON - se va achita prin virament bancar sau cu card bancar la sediul Filialei. Nu se acceptă numerar.

La primirea în Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, asistentul medical generalist, moașa și, respectiv, asistentul medical vor depune următorul jurământ:

„În numele Vieții și al Onoarei,

jur

să îmi exercit profesia cu demnitate,

să respect ființa umană și drepturile sale

și să păstrez secretul profesional.

Jur că nu voi îngădui să se interpună între datoria mea și pacient considerații de naționalitate, rasă, religie, apartenență politică sau stare socială.

Voi păstra respectul deplin pentru viața umană chiar sub amenințare și nu voi utiliza cunoștințele mele medicale contrar legilor umanității.

Fac acest jurământ în mod solemn și liber!”